Logo

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

  I NORMY OGÓLNE

 1. Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: Miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
 2. Cmentarz parafialny w Brodnicy jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.
 3. §1. Zarząd cmentarza sprawuje proboszcz przy pomocy parafialnej rady gospodarczej.
  §2. Czynności administrowania cmentarzem proboszcz powierza wyznaczonej do tego celu przez niego osobie lub przedsiębiorstwu na podstawie umowy, która określa zakres tego administrowania, z zachowaniem jednak uprawnień proboszcza jako zarządcy cmentarza.
 4. §1. Cmentarz czynny jest od godz. 6.30 do zapadnięcia zmroku.
  §2. Dla prowadzenia ceremonii pogrzebowych zasadniczo przewiduje się czas w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Zarządca cmentarza, w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas pogrzebu, niż to określono.
  §3. Dla czynności kopania grobów, wykonania różnego rodzaju robót budowlanych, remontowych przy grobach, grobach murowanych, nagrobkach przewiduje się czas tylko w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Administrator cmentarza, w szczególnych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas wykonania robót, niż to określono.
 5. II PRZEPISY PORZĄDKOWE

 6. §1. Osoby, które przebywają na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
  §2. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
 7. Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka.
 8. Do podstawowych obowiązków zarządcy cmentarza należy:
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza;
  • prowadzenie dokumentacji cmentarnej;
  • przyjmowanie zainteresowanych stron;
  • egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosownych przepisów prawa;
  • pobieranie opłat i wydawanie stosownych zezwoleń;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pokładnego, rezerwacji, odnowienia rezerwacji, likwidacji grobów.
 9. §1. Do podstawowych obowiązków administratora cmentarza należy:
  • troska o świętość miejsca – cmentarz wyznaniowy należy do miejsc świętych;
  • nadzór nad cmentarzem, w tym troska o przestrzeganie regulaminu cmentarza przez przebywających na nim;
  • otwieranie i zamykanie cmentarza;
  • wskazanie miejsca na grób;
  • określenie typu grobu według gabarytów, zgodnie z zapotrzebowaniem osoby zamawiającej;
  • nadzór nad czynnościami wykopania grobu, jego zasypania, uporządkowania otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją oraz wskazanie miejsca odkładu gruntu, z czuwaniem nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca;
  • przeprowadzenie procedury protokolarnego odbioru wykonanego grobu i zamknięcia grobu;
  • nadzór nad pozostałymi pracami wykonywanymi przez innych przedsiębiorców na cmentarzu;
  • nieobligatoryjna (bez odpowiedzialności cywilnej) ochrona substancji materialnej cmentarza (m.in. strzeżenie przed wjazdem nieodpowiednimi pojazdami i sprzętem);
  • kontrola wwożonych i wywożonych towarów, w tym kontrola pojazdów ewentualnie wjeżdżających na cmentarz i wyjeżdżających z niego, celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych rzeczy;
  • wykonywanie na cmentarzu usług zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
  • §2. Szczegółowy zakres obowiązków administratora cmentarza określa odrębna umowa, o której mowa w punkcie 3 §2 niniejszego regulaminu.
 10. §1. Uzgodnienie z zarządcą cmentarza wymagane jest w przypadku następujących czynności:
  • pogrzeb;
  • ekshumacja;
  • wjazd na teren cmentarza pojazdami z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
  • usługa kopania grobu;
  • roboty budowlane, remontowe, kamieniarskie, rozbiórkowe, itp.;
  • zagospodarowanie otoczenia grobu, w tym utwardzanie nawierzchni, montaż ławek, skrzyń, płotków w otoczeniu grobów, sadzenie drzew i krzewów oraz ich wycinka itp.;
 11. roboty remontowe, konserwatorskie i ewentualnie rozbiórkowe nagrobków, pomników, grobowców, kaplic grobowych mających wartość pamiątek historycznych i podlegających ochronie.
 12. §2. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie zarządcy cmentarza, któremu należy przedstawić projekt rysunkowy nagrobka celem stwierdzenia jego zgodności z duchem religii chrześcijańskiej i przepisami o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy. Zarządca zwraca uwagę na wymiar i estetykę nagrobka, materiał, z którego ma być wykonany, charakter religijny ornamentyki i treści napisów itp. Elementów religijnych nagrobka nie bierze się pod uwagę w przypadku grobów niekatolików, pochowanych na cmentarzu katolickim.

III POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU

 1. Na terenie cmentarza przewiduje się:
  • groby ziemne;
  • groby murowane;
  • grobowce.
 2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok, wymaganych przepisami prawa dokumentów.
 3. Uprawniony wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, winien zawiadomić o tym zarządcę cmentarza przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz do złożenia u zarządcy cmentarza pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Zarządca cmentarza prowadzi ewidencję podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne na terenie cmentarza.
 6. §1. Osoby i podmioty kopiące grób zobowiązane są do:
  • przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych robotach;
  • zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;
  • kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez administratora cmentarza;
  • wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i administratora cmentarza;
  • wyłożenia miejsca odkładu gruntu z kopanego grobu folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem;
  • uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu robót;
  • zagospodarowanie otoczenia grobu, w tym utwardzanie nawierzchni, montaż ławek, skrzyń, płotków w otoczeniu grobów, sadzenie drzew i krzewów oraz ich wycinka itp.;
  • pisemne zgłoszenia u administratora cmentarza odrębnie faktu zakończenia kopania grobu i faktu zamknięcia grobu
  • §2. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu protokolarnego odbioru zamkniętego grobu.
   §3. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców zasadniczo może się odbywać w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji w godzinach określonych niniejszym regulaminem. Administrator cmentarza może wyrazić zgodę na kopanie grobu w przeddzień planowanego pochówku.
 7. Zabrania się:
  • wjazdu pojazdami bez zgody administratora cmentarza z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
  • zanieczyszczania cmentarza; odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach;
  • wyrzucania do śmietnika starych elementów pomników, gruzu i ziemi; do usunięcia z cmentarza starych elementów pomników oraz gruzu zobowiązany jest dysponent miejsca grzebalnego lub wykonawca nowego pomnika;
  • samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
  • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi;
  • palenia papierosów i picia alkoholu;
  • przebywania osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających;
  • hałasowania;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt;
  • handlu, akwizycji, umieszczania reklam, ogłoszeń, rozkładania wizytówek i wszelkich czynności naruszających charakter tego miejsca.

  IV OPŁATY

 8. Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną ze składowych przychodu parafialnego. Przeznaczane są one m.in. na opłaty związane z energią elektryczną i korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody oraz inwestycje na cmentarzu, a także w dużej mierze umożliwiają ochronę zabytkowej substancji będącej własnością parafii.
 9. §1. Zarządca cmentarza pobiera m.in. następujące opłaty:
  • za pokładne;
  • za rezerwację miejsca i jej odnowienie;
  • za postawienie i wymianę nagrobka;
  • za wywóz i utylizację śmieci.
  §2. Opłaty za nadzór, o którym mowa w punkcie 8 §1 6° niniejszego regulaminu pobiera administrator cmentarza.

  V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10. Zarządca i administrator cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia nagrobków wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Zachęca się właścicieli nagrobków, aby ubezpieczali je we własnym zakresie.
 11. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2012 r.